Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 2h1h0hMAXMIN
1TB Như quỳnhBH-:-
2TB Ngọc quanBH-:-
3TB Môn quảngHTL-:-