Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1TB Như quỳnhBH--
2TB Ngọc quanBH--
3TB Môn quảngHTL--